Regulamin

REGULAMIN DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH§ 1.

Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin ustala: Regulamin sprzedaży sklepu internetowego działającego pod adresem www.x-factor.pl§ 2.

Definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały znaczenie podane poniżej:

a)       Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.factor.pl

b)      Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c)       Sklep - sklep internetowy w zakresie zamówień detalicznych obsługiwany jest przez Sprzedawcę i jest dostępny pod adresem http://www.x-factor.pl

d)      Sprzedawca - operator sprzedaży detalicznej - Urszula Koziara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: FLOW Urszula Koziara, ul. Różana 30, 41-909 Bytom, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę Bytom , NIP 6260012434 , REGON 271133640

e) Właściciel witryny x-factor.pl – Paweł Koziara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: X-Factor Paweł Koziara, ul. Arki Bożka 2a, 41-910 Bytom, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę Bytom , NIP 626-251-01-94, REGON 276256518

  
 

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 3

Informacje ogólne

       Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i przyjęcia do wiadomości informacji w nim zawartych.

  1. Treści niniejszego Regulaminu udostępniana jest Klientowi, w sposób, który pozwala na zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami, na jego odtwarzanie i przechowywanie w szczególności poprzez jego wydrukowanie.

  2. Regulamin Sklepu internetowego stanowi integralną część każdej zawartej umowy sprzedaży dokonanej przy pomocy Sklepu internetowego X-Factor.

4.       Przedmiotami transakcji zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty, o których informacja znajduje się na stronach internetowych Sklepu z zaproszeniem do składania ofert.

5.       Umowy zawierane z wykorzystaniem Sklepu mogą być zawierane jedynie w języku polskim.

6.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki produktów oraz inne informacje dotyczące produktów zawarte na stronie internetowej Sklepu obowiązują na terenie Polski i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy je traktować jako zaproszenie do składania zamówień celem zawarcia umowy sprzedaży rzeczonych produktów.

7.       Ceny znajdujące się w systemie są cenami detalicznymi, stanowią one jednak  jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

8.       W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bądź też wycofania towaru z oferty.

9.       Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, lub osobistego odbioru w siedzibie  Sprzedawcy po uprzednim umówieniu terminu odbioru, w takim wypadku moment zawarcia umowy sprzedaży następuje  z chwilą podpisania dokumentów wydania towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.

10.    Nazwy producentów i marki fabryczne, loga firmowe oferowanych produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 4

Zamówienia.

1.       Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez witrynę x-factor.pl 

2.       Ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich PLN (brutto,stawka vat:zw).

3.       Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4.       Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

5.       Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez  Sprzedawcę  pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.

6.       Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail do Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do potwierdzenia otrzymanego zamówienia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.  

7.       Konsekwencją niepotwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust.6 jest to, że nie będzie ono realizowane.

8.       Informacje, o których mowa w ust. 8 powyżej zawarte są wprost w potwierdzeniu zamówienia lub, jeżeli nie wykazują cech szczególnych dla danego zamówienia, w treści Regulaminu.

9.    Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia uwzględniająca wszystkie rabaty, koszty przesyłki oraz inne koszty jeżeli są konieczne dla realizacji zamówienia. Inne koszty zależą od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Klienta.

10.    Na żądanie Klienta do każdego zamówienia wystawiana jest faktura sprzedaży. Dokument ten jest wysyłany razem z przesyłką.

12.     Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie pod numerem telefonu 507 41 01 00 wyłącznie do momentu wystawienia faktury sprzedaży lub paragonu. Zmiana zamówienia powinna zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji zmiany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, przyjmuje się, iż zmiana została zaakceptowana. 

13.    Ceny  produktów mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych, na które Sprzedawca nie ma wpływu).

1)       Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta Sklepu a przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę, Klient jest o tej zmianie informowany droga mailową i może przystać na zamówienie ze zmienioną ceną wysyłając wiadomość e-mail na adres info@x-factor.pl z  tematem "Potwierdzenie" i powołanie się na w/w mail Sprzedawcy lub złożyć nowe zamówienie ze zmienioną ceną. W przypadku braku akceptacji zmienionej ceny, Klient powinien o tym Sprzedawcę poinformować. W przypadku  nie uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji zmienionej ceny do sprzedaży nie dochodzi a zamówienie nie będzie realizowane.

2)       Jeżeli zmiana ceny nastąpiła po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Strony zgodnie mogą ustalić zmianę warunków przeprowadzanej transakcji.    

14.    Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na formularzu zamówienia.

15.    Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta.
Okres gwarancji zależy od producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

16.    W ramach akcji promocyjnych w sklepie mogą być oferowane produkty na specjalnych zasadach. Dokładna informacja o ograniczeniach związanych z produktem (funkcjonalność, warunki gwarancji, opakowanie) znajduje się wówczas w opisie produktu.

17.    Rabaty nie sumują się. W przypadku zakupu towaru który znajduje się w promocji lub jest objęty wyprzedażą zawsze ceną właściwą jest cena niższa. Np. Klient posiada indywidualny rabat w wys 5% a towar jest objęty akcją promocyjną na poziomie 10% - ceną właściwą jest cena towaru obniżona o 10%.

§ 5

Formy płatności.

1.       Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w magazynie, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.

2.       Odbiór osobisty płatność w kasie w siedzibie Sprzedawcy.

3. Za pobraniem- po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia a paczka jest pakowana i wysyłana. Płatność za zamówienie następuje przy odbiorze paczki od firmy doręczającej.

§ 6

Realizacja zamówienia

1.       Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od stanu magazynowego towaru w kraju, stanu magazynowego towaru w magazynie producenta, formy płatności, terminu wpływu płatności na konto bankowe Sprzedawcy. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki .

2.       Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty. Koszt przesyłki uzależniony jest od masy i gabarytów zamawianych towarów.

4.       Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.

5.       Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6.       Sprzedawca realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia złożone przez Klientów z krajów UE będą rozpatrywane indywidualnie.


§ 7

Zwroty towarów

1.       Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). . konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania zakupionej rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na email info@x-factor.pl, przed jego upływem. Oświadczenie można również przesyłać w formie papierowej razem z odsyłanym sprzętem.

2.       W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot zakupionego towaru (wyłącznie w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.       W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu, nie noszącym śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania sprzętu.

4.       Zwracany towar odsyła Klient na adres magazynu zwrotnego Sprzedawcy: FLOW/X-Factor ul. Arki Bożka 2a, 41-910 Bytom, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem fiskalnym i dopiskiem "zwrot FLOW x-factor.pl ". Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (chyba ,że zostało wcześniej przesłane na email info@x-factor.pl) oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę towaru (kopia faktury lub paragonu i numer konta). Po otrzymaniu przesyłki sprzedawca dokonuje sprawdzenia towaru. Po sprawdzeniu towaru Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania oświadczenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu i sprawdzeniu sprzętu.

5.       Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

§  8 

Reklamacje

1.       Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też, każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić stan opakowania przesyłki (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu). W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.

2.       Zgodnie z Kodeksem Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru przez 2 lata od daty wydania towaru Konsumentowi. Klient traci uprawnienia określone w powołanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

3.       Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go pod adres magazynu reklamacji :FLOW/X-Factor, ul. Arki Bożka 2a , 41-910 Bytom z dopiskiem "Reklamacja FLOW x-factor.pl". Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury sprzedaży lub paragon oraz opis niesprawności produktu. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: info@x-factor.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta.

4.       Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.

5.       Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych.

§ 9

Ochrona prywatności i inne prawa

1.       Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela witryny x-factor.pl oraz Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.       Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu, w jakim zostały udostępnione, zatem jedynie w celu pomyślnej realizacji zamówienia. Właściciel witryny x-factor.pl oraz Sprzedawca zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych tj. do wysyłania zamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.

3.        Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      Właściciel witryny x-factor.pl oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku ze złym doborem zamówionych produktów.REGULAMIN PLATFORMY DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH§ 1.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin ustala: Regulamin obsługi zapytań ofertowych dla zarejestrowanych użytkowników posiadających status „hurtownik” przydzielony przez właściciela witryny www.x-factor.pl§ 2.

Definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały znaczenie podane poniżej:

a)       Klient -posiadająca status „hurtownik” przydzielony przez właściciela witryny www.x-factor.pl i zarejestrowana na w/w witrynie pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gosp. , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

b)       Platforma -strona internetowa obsługiwana przez Sprzedawcę dostępna pod adresem http://www.x-factor.pl i służąca do obsługi zapytań ofertowych składanych przez Klientów

d)      Sprzedawca - operator sprzedaży hurtowej - Paweł Koziara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: X-Factor Paweł Koziara, ul. Arki Bożka 2a, 41-910 Bytom, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę Bytom, NIP 626-251-01-94, REGON 276256518

e) Właściciel witryny x-factor.pl – Paweł Koziara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: X-Factor Paweł Koziara, ul. Arki Bożka 2a, 41-910 Bytom, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę Bytom, NIP 626-251-01-94, REGON 276256518

  
 

Regulamin Platformy

§ 3

Informacje ogólne

       Złożenie zapytania ofertowego za pośrednictwem Platformy oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i przyjęcia do wiadomości informacji w nim zawartych.

  1. Treści niniejszego Regulaminu udostępniana jest Klientowi, w sposób, który pozwala na zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami, na jego odtwarzanie i przechowywanie w szczególności poprzez jego wydrukowanie.

  2. Regulamin stanowi integralną część każdej zawartej umowy do której doprowadziło złożenie zapytania ofertowego przy pomocy Platformy.

4.       Przedmiotami umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą produkty, o których informacja znajduje się na stronach internetowych Sklepu z zaproszeniem do składania zapytań ofertowych.

5.       Zapytania ofertowe złożone za pośrednictwem Platformy mogą być procesowane w języku polskim.

6.       Ogłoszenia, reklamy, cenniki produktów oraz inne informacje dotyczące produktów zawarte na Platformie obowiązują na terenie Polski i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, należy je traktować jako zaproszenie do składania zapytań ofertowych celem zawarcia umowy sprzedaży rzeczonych produktów.

7.       Ceny widoczne dla Klienta po zalogowaniu na swoje konto będą obniżone do poziomu proponowanej ceny transakcyjnej. Ceny te mogą ulegać zmianie podczas kompletowania zapytania ofertowego ze względu na wartość sumaryczną tego zapytania. Ceny te stanowią jednak  jedynie zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowią oferty handlowej.

8.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na Platformie bądź też wycofania z Platformy towarów już niedostępnych.9.       Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, lub osobistego odbioru w siedzibie  Sprzedawcy po uprzednim umówieniu terminu odbioru, w takim wypadku moment zawarcia umowy sprzedaży następuje  z chwilą podpisania dokumentów wydania towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.

10.    Nazwy producentów i marki fabryczne, loga firmowe prezentowanych produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 4

Zamówienia.

1.       Platforma przyjmuje zapytania ofertowe poprzez witrynę x-factor.pl 

2.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich PLN (netto i brutto).

3.       Klient składając zapytanie ofertowe za pomocą mechanizmów dostępnych na Platformie, składa zapytanie ofertowe kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4.       Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.

5.       Każde zapytanie ofertowe złożone złożone przez Platformę musi zostać zatwierdzone przez  Sprzedawcę  pocztą elektroniczną aby mogło być procesowane w kierunku zawarcia umowy sprzedaży. W tym celu niezbędne jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail w formularzu zamówienia.

6.       Zapytanie ofertowe może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na prośbę potwierdzenia złożenia zapytania wysłane pocztą e-mail do Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do potwierdzenia otrzymanego zapytania ofertowego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.  

7.       Konsekwencją niepotwierdzenia Zapytania ofertowego przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust.6 jest to, że nie będzie ono realizowane.

8.       Po zatwierdzeniu zapytania ofertowego Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość email z potwierdzeniem zamówienia.

9.    Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia uwzględniająca wszystkie rabaty, koszty przesyłki oraz inne koszty jeżeli są konieczne dla realizacji zamówienia. Inne koszty zależą od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Klienta.

10.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dokument ten jest wysyłany razem z przesyłką.

12.     Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie pod numerem telefonu 506 229 668 wyłącznie do momentu wystawienia faktury. Zmiana zamówienia powinna zostać zaakceptowana przez Sprzedawcę. W przypadku braku akceptacji zmiany przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, przyjmuje się, iż zmiana została zaakceptowana. 

13.    Ceny  produktów mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych, na które Sprzedawca nie ma wpływu).

1)       Jeśli zmiana cen dotyczy produktów ujętych w Zapytaniu ofertowym wysłanym przez Klienta Platformy a przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę, Klient jest o tej zmianie informowany droga mailową i może przystać na zamówienie ze zmienioną ceną wysyłając wiadomość e-mail na adres pawel@x-factor.pl z  tematem "Potwierdzenie" i powołanie się na w/w mail Sprzedawcy lub złożyć nowe Zapytanie ofertowe ze zmienioną ceną. W przypadku braku akceptacji zmienionej ceny, Klient powinien o tym Sprzedawcę poinformować. W przypadku  nie uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji zmienionej ceny do potwierdzenia zamówienia nie dochodzi.

2)       Jeżeli zmiana ceny nastąpiła po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Strony zgodnie mogą ustalić zmianę warunków przeprowadzanej transakcji.    

14.    Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na formularzu zamówienia.

15.    Towary dostępne na Platformie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta.
Okres gwarancji zależy od producenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

16.    W ramach akcji promocyjnych na Platformie mogą być prezentowane produkty na specjalnych zasadach. Dokładna informacja o ograniczeniach związanych z produktem (funkcjonalność, warunki gwarancji, opakowanie) znajduje się wówczas w opisie produktu.

§ 5

Formy płatności.

1.       Przelewem - po potwierdzeniu zamówienia, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na rachunek Sprzedawcy, paczka jest pakowana i wysyłana.

2.       Odbiór osobisty – płatność gotówką w kasie w siedzibie Sprzedawcy.

3. Za pobraniem- po potwierdzeniu zamówienia, wysyłany jest e-mail , paczka jest pakowana i wysyłana. Płatność za zamówienie następuje przy odbiorze paczki od firmy doręczającej.

4. Kredyt kupiecki – Strony mogą ustalić szczegółowe warunki odroczonego terminu płatności. Warunki te są negocjowane indywidualnie.

§ 6

Realizacja zamówienia

1.       Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od stanu magazynowego towaru w kraju, stanu magazynowego towaru w magazynie producenta, formy płatności, terminu wpływu płatności na konto bankowe Sprzedawcy. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki .

2.       Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty. Koszt przesyłki uzależniony jest od masy i gabarytów zamawianych towarów.

4.       Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.

5.       Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6.       Sprzedawca realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia złożone przez Klientów z krajów UE będą rozpatrywane indywidualnie.


§ 7

Zwroty towarów

1.       Odbiorcom hurtowym/profesjonalnym nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych towarów.

2.       Przesyłki zwrotne za pobraniem nie są odbierane.

§  8 

Reklamacje

1.       Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też, każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić stan opakowania przesyłki (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu). W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.

2.       Na produkty marki X-Factor obowiązuje gwarancja 2 letnia dla użytkowników nieprofesjonalnych.

3.       Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go pod adres magazynu reklamacji :X-Factor, ul. Arki Bożka 2a , 41-910 Bytom z dopiskiem "Reklamacja x-factor". Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT oraz opis niesprawności produktu. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: pawel@x-factor.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta.

4.       Jeśli naprawa lub wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.

5.       Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych.

§ 9

Ochrona prywatności i inne prawa

1.       Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela witryny x-factor.pl oraz Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.       Zebrane dane osobowe Klienta wykorzystane będą w celu, w jakim zostały udostępnione, zatem jedynie w celu pomyślnej realizacji zamówienia. Właściciel witryny x-factor.pl oraz Sprzedawca zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych tj. do wysyłania zamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.

3.        Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.      Właściciel witryny x-factor.pl oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku ze złym doborem produktów zamówionych produktów. 

 

 

pixel